Otogaz Bayilik Başvurusu

LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSI BAŞVURULARINDA  SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER           

1)      Başvuru Dilekçesi

 Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Lisans başvurusunu yapanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, Tüzel kişi olması halinde ise adı veya unvanı yazılmalıdır.

 

2)      Taahhütname

 Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının taahhütnamede bulunması zorunludur.

 

3)      Nüfus Kağıdı Sureti

İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, noter veya muhtarca onaylı (T.C Kimlik Numarası ekli).

4)      İkametgah Senedi  

İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, muhtarca onaylı.

5)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile bu yönetmelikten önce aynı konuda yayımlanmış yönetmeliklere  göre durumuna uygun olarak alınan belgenin noterden tasdikli  sureti.

      6)  Oda Sicil Kayıt Sureti

 Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan, başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan oda sicil kayıt belgesi. 

 7) Vergi Kimlik Belgesi  

 Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasının onaylı sureti.

8)     Yetki Belgesi (İmza Sirküleri)

·Şirketlerde  temsil ve ilzama yetkili kılınanların

Ø      Adı, soyadı ve unvanının,

Ø      Tatbik imzasının

Ø      Yetkinin sınırlarının

yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

Gerçek kişilerde, kişinin;

Ø      Adı ve soyadının,

Ø      Kimlik bilgilerinin,

Ø      İkametgah adresinin,

Ø      Tatbik imzasının,

 yer aldığı belgenin aslı veya  noter onaylı sureti.  

    9) Bayilik Sözleşmesi 

   Dağıtıcı ve bayii  tarafından onaylanmış,Dağıtıcı  lisansı sahibi ile akdedilen bayilik sözleşmesinin onaylı sureti. Sözleşmelerde; tarafların adı, adresi ve iletişim bilgileri, sözleşme süresi, başlama ve bitiş tarihleri açıkça belirtilir.   

10) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

 01.01.2005 tarihinden sonra Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre açılma ruhsatı alanlar tarafından şehir içlerinde belediye (veya büyükşehir belediye) başkanlıklarınca, şehir dışlarında Valiliklerce düzenlenen, aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı, imzalı, resmi mühürlü belge aslı.

    *Aksi belirtilmedikçe, bütün belgeler ve ekleri, ilgililerce tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi / kuruluş ya da noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilir.

11) Poliçe Suretleri 

 

Üçüncü Şahıslar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe suretleri. Üçüncü şahıslar malî sorumluluk sigortası asgari teminat hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa  |  Kurumsal  |  Ürünler  |  Bayiler  |  Istasyonlar  |  Fiyatlar  |  Duyurular  |  Iletisim  |  Yönetim  | 
Copyright © Oralgaz; Tüm haklari saklidir.